Utdanning

  • Bevare dagens tilbod i vidaregåande skule
  • Betre arbeidstilhøva for elevar og tilsette
  • Arbeide for eit meir tenleg skuleskysstilbod
  • Styrke kompetanseheving og etterutdanning for lærarar
  • Auka vekt på fagleg kvalitet og struktur i skulen
  • Støtte den positive utviklinga ved høgskulane i Volda og Ålesund
  • Styrke samarbeidet mellom utdanning og næringsliv
  • Auka forskingssamarbeid mellom høgskular, sjukehus, næringsliv og offentleg forvaltning
  • Styrke dei marine og maritime utdanningsmiljøa
  • Nynorsk- og bokmålselevar skal ha same tilbod