Samferdsel

 • Styrke ferjekapasiteten på Sunnmøre
 • Realisere Nordøyvegen
 • Arbeide for ferjefri kyststamveg
 • Arbeide for ferjefri kryssing av Storfjorden
 • Støtte arbeidet med Hamnsundsambandet
 • Støtte Borgundfjordtunnelen
 • Støtte Rovdefjordsambandet
 • Auka framdrift for eksportvegen E-136 frå Ålesund sentrum til Dombås
 • Arbeide vidare med rassikring på Sunnmøre
 • Styrke flytilbodet og vidareutvikle Vigra Lufthamn til hovudflyplass i fylket
 • Styrke Hovden Flyplass
 • Stad Skipstunnel må utbyggjast
 • Auke utbygging av gang- og sykkesstiar
 • Sikre nok reserveferjer på alle samband
 • Sikre ferjeavløysingsmidlar som ein del av finansieringa ved overgang til fast samband
 • Heilårsveg Geiranger – Austlandet
 • Betre kollektivtransport, betre høve til bruk av bestillingsdrosjer i distrikta (servicebuss)
 • Hurtigbåt- og busstilbod tilpassa alle flyavgangar