Næring

  • Betre rammevilkåra for eksisterande næringsliv
  • Legge til rette for nyetableringar
  • Styrke Innovasjon Noreg sitt kontor i Ålesund
  • Styrke landbruk, skogbruk og kulturlandskap
  • Styrke reiselivsnæringa på Sunnmøre
  • Styrke den regionale fiskeriforvaltninga
  • Styrke Sunnmøre si leiarrolle innan fiskeri og fiskeindustri
  • Bygge infrastruktur for direkte bruk av naturgass til kraftverk, skip, oppvarming og industri