Miljø

 • Styrke kollektivtransporten
 • Arbeide for universell utforming av offentlege bygg og i kollektivtrafikken
 • Fokus på miljøvenlege gassferjer
 • Fokus på alternative energikjelder og fornybar energi
 • Sikre kulturlandskapa
 • Skredkartlegging, -overvaking og –varsling må bevarast lokalt
 • Fokus på dyrevelferd
 • Støtte lokale forskingsmiljø
 • Verne om Verdsarvområdet
 • Omsynet til miljøet og reduksjon i utslepp av klimagassar må vege tungt ved:
  – Utforming og oppvarming av fylket si bygningsmasse
  – Plan- og utviklingsarbeid
  – Reiseliv