Helse

 • Organiseringa av helseføretaka må ikkje føre til reduksjon av ressursane til sjukehusa på Sunnmøre
 • Viktige funksjonar må sikrast i sjukehusa på Sunnmøre
 • Kjempe for Sentralsjukehuset i Ålesund og lokalsjukehuset i Volda
 • Styrke samarbeidet mellom det offentlege og private helsetilbodet på Sunnmøre
 • Forbetre dagens ambulansetilbod
 • Sikre forsvarleg fødetilbod på Sunnmøre
 • Ferjeberedskapen må betrast
 • Oppretthalde og styrke Midt-Norsk kompetansesenter mot Rus
 • Satse på rehabilitering og førebyggjande helsearbeid
 • Fokusere på og vere pådrivar for auka samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, kommunane og Muritunet
 • Verne om lokale distriktpsykiatriske senter
 • Sikre god tannhelse for alle