15.16 og 17 juni hadde Møre og Romsdal fylkeskommune sitt siste fylkesting i denne valgperioden. En viktig sak på tinget var sak T27/15: Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplanen for perioden 2016 – 2019.

Her tegnet fylkesrådmannen et helsvart bilde av fylkets økonomiske bærekraft og en fremtidig økonomi som ikke har økonomisk evne til å håndtere gjelden knyttet til vedtatte investeringer.
I sakspapira kan en lese følgende: «Møre og Romsdal fylkeskommune må i komande økonomiplanperiode prioritere strengare når det gjeld kva for investeringsprosjekt ein skal satse på. Vi må vurdere om nokre av investeringsprosjekta kan utsetjast. Vi må også sjå på om enkelte av allereide vedtekne prosjekt likevel ikkje kan gjennomførast.»

Spesielt merkelig er det at operabygget i Kristiansund, som fylkesadministrasjonen har anbefalt og talt varmt for, overhodet ikke er nevnt når det gjelder fremtidige utfordringer for fylkeskommunen. Her binder fylkeskommunen seg til å betjene lån over 30 år med årlige beløp fra knapt 14 mill. årlig. Riktignok blir beløpet redusert over disse 30 årene, men jeg minner om at dette er en ikke lovpålagt oppgave og vil belaste økonomien med store kostnader og ingen inntekter over 30 år.

Jeg skal ikke her komme inn på de forskjellige regnestykkene knyttet til Nordøyvegen men våger den påstand at dette prosjektet helt klart kommer til å gi fylkeskommunen overskudd etter veldig kort tid. Prosjektet er meget godt økonomisk og vil gi en stor miljøgevinst.
Ikke uventet er det utsetting av Nordøyvegen på ubestemt tid, som skal «redde» fylkeskommunen fra gjeldsbomben. Fylkesrådmannen har gjentatte ganger, hver gang fylkets økonomi er på sakslista, prøvd å utsette igangsetting av Nordøyvegen. Dette har han heldigvis ikke fått gjennomslag for.
Den stadige motarbeidingen vi som fylkespolitikere opplever fra fylkesrådmannen, resulterte i at det siste fylkesutvalget før sommerferien, mandag 29.06.2015, tok saken opp i fylkesutvalget og et enstemmig fylkesutvalg vedtok følgende:
«Fylkesutvalet viser til sak T-34/13 der det står følgjande: «Fylkestinget vedtek å gjennomføre utbygging av Nordøyvegen under føresetnad av at staten stadfestar at Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje får trekk i rammetilskotet frå staten i 30 år frå ferjesambanda blir avvikla»
Fylkesutvalet meiner at føresetnaden er innfridd gjennom vedtaket i stortingsvedtaket i kommuneproposisjonen for 2016. Fylkesutvalet legg til grunn at sak T-34/13 tek høgde for at alle frigjorte ferjemidlar grunna utbygging av Nordøyvegen skal nyttast til investering/framtidig vedlikehald av Nordøyvegen. Dette er dei fylkeskommunale ferjesubsidiane til prosjektet. For å fastsette storleiken på desse ferjesubsidiane viser ein til sak F-54/10A (ferjesubsidiar i samsvar med anbodskontrakt) med korrigering i sak T-27/15 (ferjesubsidiar i 40 år). Ferjesubsidiane skal prisjusterast. Vedtaket vert sendt KS2 straks»

På tross av overnevnte vedtak, er jeg redd for at fylkesmannen i fortsettelsen også vil motarbeide Nordøyvegen og jeg vil garantere at Sunnmørslista vil være på vakt ovenfor alle fremtidige forsøk på ytterligere utsettelser av Nordøyvegen.
Sunnmørslista har i hele fylkestingsperioden støttet og talt varmt for Nordøyvegen og det vil vi fortsette med!

Vi ser frem til byggestart og er overbevist om at dette prosjektet vil gi stor gevinst til hele regionen!

Randi Karin Asbjørnsen
1.kandidat på Sunnmørslista Tverrpolitisk Liste for Sunnmøre
Fylkestingsmedlem, medlem av fylkesutvalet og leder i Regional- og næringsutvalet